REGULAMIN

 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady, politykę prywatności oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Annę Magdalenę Kowalską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FASHION DESIGN ANNA KOWALSKA z siedzibą w Warszawie. Regulamin obowiązuje od 01.09.2018 roku.

§ 1
Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
4. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży.
5. Materiały – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są dostarczone przez Klienta w celu zamieszczenia ich na zamawianym Towarze.
6. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
8. Sprzedawca – oznacza Annę Magdalenę Kowalską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą:
FASHION DESIGN ANNA KOWALSKA z siedzibą w Warszawie 02-384 ul. Włodarzewska 57F/32, e-mail: kontakt@fashiondesign.com.pl NIP: 526 279 42 22, REGON: 145946288,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.
9. Strona Internetowa Sprzedawcy – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prezentuje swoje produkty, działająca w domenie www.fashiondesign.com.pl.
10. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
11. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Strony Internetowej Sprzedawcy, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, jej domeny internetowej, a także do zdjęć, wzorców, formularzy, grafik, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sprzedawcy w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za pisemną zgodą Sprzedawcy.
2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Sprzedawcy oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sprzedawcy, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Strony Internetowej Sprzedawcy w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

§ 3
Polityka prywatności

I. Zarządzanie danymi osobowymi:

1. Właścicielem Serwisu www.fashiondesign.com.pl jest firma:
FASHION DESIGN Anna Kowalska, NIP: PL5262794222, ul. Włodarzewska 57F/32,
02-384 Warszawa.
2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Anna Magdalena Kowalska, prowadząca działalność gospodarczą j.w., zwana dalej Administratorem.
3. Administrator przetwarza dane Klienta, ponieważ Klient jest zainteresowany:
A) otrzymywaniem wiadomości na temat nowych treści na serwisie, np. poprzez newsletter,
B) otrzymaniem informacji na temat oferty współpracy marketingowej z Administratorem,
C) uczestnictwem w spotkaniach, konsultacjach lub innych wydarzeniach organizowanych przez Administratora,
D) zakupem produktów i usług Administratora,
E) komentowaniem treści zamieszczonych na serwisie za pomocą narzędzi do tego celu przeznaczonych np. system Disqus.
4. W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane dobrowolnie przez Klienta w formularzach kontaktowych, ankietach, sklepie lub na potrzeby dokumentów księgowych. Dotyczy to danych niezbędnych na potrzeby realizacji poszczególnych czynności określonych w ust.3, takich jak np. imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres, nr telefonu czy e-mail kontaktowy.
5. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Klienta i jego dane i zapewnia, że są one:
A) przetwarzane zgodnie z prawem,
B) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
C) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
6. W celu obsługi zapytania czy realizacji usługi Administrator może przekazać dane Klienta innym podmiotom, takim jak np.
A) firmy kurierskie i pocztowe (w celu dostarczenia produktów, usług, czy materiałów promocyjnych),
B) firmom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych (w celu obsługi płatności za produkty i usługi),
C) podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi prawne, marketingowe, informatyczne i księgowe (w celu kompetentnej obsługi zapytania Klienta lub realizacji zamówionej przez Klienta usługi czy zamówionych produktów).
7. Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
8. Dane Klienta przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:
A) obsłużyć zapytanie ofertowe Klienta oraz inne formy wymiany informacji,
B) obsłużyć zgłoszenie Klienta do uczestnictwa w spotkaniach czy wydarzeniach,
C) dostarczyć Klientowi zamówione treści, produkty lub usługi,
D) móc realizować uzyskaną od Klienta zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody),
E) komfortowo realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia),
F) spełnić inne wymogi prawne związane np. z koniecznością przechowywania dokumentacji księgowej.
9. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
A) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: kontakt@fashiondesign.com.pl. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
B) Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.
10) Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
11) Jeżeli Klient chce skontaktować się z Administratorem jego danych osobowych w jakiejkolwiek innej sprawie, należy napisać na adres e-mail: kontakt@fashiondesign.com.pl.

II. Pliki cookies

1) Serwis www.fashiondesign.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych (jak np. komputer czy smartfon), które może odczytywać system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub podmiotów trzecich, np: Google, Facebook i innych.
2) Serwis wykorzystuje cookies sesyjne (wygasające po zamknięciu przeglądarki) oraz cookies trwałe (przechowywane na urządzeniu końcowym i rozpoznające Klienta przy kolejnej wizycie na serwisie).
3) Przy pierwszej wizycie na serwisie użytkownik Strony Internetowej Sprzedawcy zostaje poinformowany o plikach cookies oraz poproszony o zgodę na ich przetwarzanie.
4) Pliki cookies użytkownik Strony Internetowej Sprzedawcy może w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki. Ich usunięcie może jednak spowodować, że serwis nie będzie działał poprawnie. Informację o tym, jak to zrobić można znaleźć w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej lub jej ustawieniach bądź preferencjach.
5) Cookies są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania serwisu, jak również do celów analitycznych, społecznościowych i marketingowych, w tym:
A) badania statystyk serwisu,
B) rozpoznania wykorzystywanego urządzenia końcowego, statystycznych danych demograficznych i geolokalizacyjnych,
C) zachowania preferencji użytkowników Strony Internetowej Sprzedawcy (np. ustawienia wyglądu, ostatnio oglądanych podstron),
D) udostępnienia możliwości logowania i utrzymania sesji,
E) badania preferencji użytkowników Strony Internetowej Sprzedawcy w celu dostosowania usług i produktów.

§ 4
Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Sprzedawca po otrzymaniu zapytania przesyła do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej specyfikację zamówienia Towaru i jego wycenę, wraz z podaniem możliwości sposobu Dostawy i formy płatności. Klient może zaakceptować przesłaną specyfikację poprzez wysłanie potwierdzenia drogą elektroniczną do Sprzedawcy wskazując jednocześnie sposób Dostawy oraz formę płatności, lub specyfikację odrzucić. Wysłanie potwierdzenia stanowi złożenie zamówienia przez Klienta.
3. Klient oświadcza, że:
A) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na przesłane przez niego Materiały służące do realizacji złożonego zamówienia,
B) dostarczenie Materiałów służących do realizacji złożonego zamówienia dotyczących danych osobowych, wizerunku oraz informacji o osobach trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.
4. Klient nie jest uprawniony do dostarczania Materiałów służących do realizacji złożonego zamówienia, które zawierają informacje dotyczące danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniają wizerunek osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.
5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej fakturę zaliczkową w wysokości 50% lub 70% wartości całego zamówienia (w zależności od całkowitej kwoty zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do decyzji o wysokości faktury zaliczkowej). Klient zobowiązany jest do opłacania faktury zaliczkowej w ciągu 7 dni od jej otrzymania pocztą elektroniczną.
7. Realizacja zamówienia liczona jest od dnia zaksięgowania na koncie Sprzedawcy kwoty faktury zaliczkowej.
8. Następnie, po zaksięgowaniu zaliczki na koncie Sprzedającego, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 1 i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązany jest informować klienta o przewidywanym czasie realizacji zamówienia i o terminie dostawy zamówionego Towaru.

§ 5
Płatności

1. Wycena asortymentu prezentowanego na Stronie Internetowej Sprzedawcy odbywa się indywidualnie i uzależniona jest od ilości zamawianego Towaru, wybranej tkaniny oraz dodatków, ewentualnej ingerencji w formy prezentowanych produktów.
2. Klient uiszcza płatność za zamówione Towary przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w Umowie sprzedaży. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie w dniu wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, według kwoty na wystawionej fakturze zaliczkowej.
3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę w wystawianych przez niego fakturach (zaliczkowej i kończącej zamówienie) o terminach, w jakich jest zobowiązany dokonać płatności za zamówione Towary.
4. Klient zobowiązuje się zapłacić pozostałą kwotę (50% lub 30% wartości zamawianego Towaru – w zależności od wysokości kwoty wystawionej wcześniej faktury zaliczkowej), należną za zamówiony Towar w ciągu 10 dni od daty dostarczenia Towaru.
5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności faktury zaliczkowej w terminie, o którym mowa w §4 ust. 6 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta pocztą elektroniczną. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6
Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Europy.
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
3. Sprzedawca dokonując indywidualnej wyceny Towaru na podstawie wybranej przez klienta tkaniny i dodatków, informuje Klienta o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do realizacji i dostawy zamówienia.
4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach Roboczych zgodnie z §1 ust. 1 Regulaminu.
5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania na koncie Sprzedającego kwoty faktury zaliczkowej.
6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Klienta.
7. Na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłana informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
8. Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczone towary albo przesyła ją pocztą elektroniczną, na adres elektroniczny podany przez Klienta. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formacie PDF.
10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny, lub pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sprzedawcy, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub drogą elektroniczną, w celu ponownego ustalenia z Klientem terminu i kosztu Dostawy.
11. Klient dokona sprawdzenia zgodności dostarczonego Towaru ze złożonym zamówieniem w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia jego dostarczenia. Po stwierdzeniu jakichkolwiek niezgodności, dokona niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Sprzedającemu drogą mailową i telefoniczną. Po upływie tego terminu, strony uznają Towar za odebrany, a Klient nie wnosi żadnych roszczeń.

§ 7
Gwarancja i Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do przeprowadzenia poprawek wynikających z niezgodności dostarczonego Towaru z zamówieniem, po zapłaceniu przez Klienta pozostałej kwoty należnej za Towar, w terminie określonym na fakturze kończącej zamówienie. Sprzedawca dokona poprawek w terminie do 15 Dni Roboczych.
3. Sprzedawca udziela na swoje Towary 12 miesięcznej gwarancji, które liczone są od dnia dostawy Towaru.
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie obejmuje usterek powstałych z przyczyn leżących po stronie Klienta, lub powstałych w skutek nieprawidłowego użytkowania towaru. Gwarancją nie są objęte:
A) mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez Klienta, bądź użytkownika Towaru,
B) uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania i przechowywania przedmiotu sprzedaży niezgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem,
C) uszkodzenia i wady powstałe na skutek prania i czyszczenia przedmiotu sprzedaży niezgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem oraz w sposób sprzeczny z instrukcją użytkowania przedstawioną na metce towaru,
D) naprawy podjęte przez Zleceniodawcę we własnym zakresie.

§ 8
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie elektronicznej na adres mailowy Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 10 Dni Roboczych) rozpatrzy reklamację i udzieli Klientowi odpowiedzi.

§ 9
Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. W przypadku Towarów Sprzedawanych przez firmę FASHION DESIGN ANNA KOWALSKA Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, gdyż Towarem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Klienta i na jego zindywidualizowane zamówienie.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 5 Dni Roboczych od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sprzedającego.